tips mendapatkan password dan user dengan paman google

Go down

tips mendapatkan password dan user dengan paman google

Post by °l||l° YoC_NaMiNoP °l||l° on Wed Apr 02, 2008 5:34 am

bingung ni mo tarok mana..hehe..

sumber : /81/51/40/7002/ɯoɔ˙ssǝɹdpɹoʍ˙ɐʇǝuɐɹɐ//:dʇʇɥ

ǝɯɐuɹǝsn uıʇǝdɐp sdıʇ n Password dengan Paman Google
April 15, 2007 — Araneta

petunjuk : bacanya dari bawah ke atas ya..sengaja tulisan saya balik..hidup penuh perjuangan coy..klo emang mau belajar..hihihi¡¡¡ɟɐɐɯ uoɥoɯ ˙ıɔunʞ ɐʇɐʞ ıɹɐp uɐƃuɐɹǝʇǝʞ uɐʞɐdnɹǝɯ nʇı ıʇɹɐɹǝq ”|“ ɐpuɐʇ ɥɐlǝʇǝs 'ıuı lǝʞıʇɹɐ ɐpɐd 2ɐʇɐʞ uɐɹnʇɐɹǝʇ ʞɐpıʇǝʞ ɐuǝɹɐʞ
: uɐƃuɐɹǝʇǝʞ

˙ısdıɹʞuǝɹǝʇ uɐɐpɐǝʞ ɯɐlɐp ɥɐpns uɐdɯısıp ƃuɐʎ pɹoʍssɐd nɐʇ ɐdɐs 'ɥɐɯnɹıp ɹǝddıɹ ǝɥʇ uɥoɾ uɐʞɐıpǝs ɐdnl uɐƃuɐɾ ˙uıɯpɐ nɥɐʇıɹǝqɯǝɯ uɐƃuǝp ʞıɐq nlɐlɹǝʇ ɐpuɐ nɐʇɐ ɐʎuısı ɐɾɐs 2ʇɐɥıl 'ıʇsɐd ƃuɐʎ ʇɐɥɐɾ ʇɐnqɹǝq uɐƃuɐɾ¿uɐʞnʞɐl ɐpuɐ uɐʞɐ ƃuɐʎ ɐdɐ 'pɹoʍssɐd uɐʞʇɐdɐpuǝɯ ʞɐʎuɐq 2uǝɯǝʇ ɥɐlǝʇǝs

–—————————————————
pɹooʍsɐd | pɹoʍssɐd| ɥɔʇnp
ɐɥuǝs | pɹoʍssɐd| ǝsǝnƃnʇɹod
ossǝɔɔɐ’p ɐloɹɐd | pɹoʍssɐd| uɐılɐʇı
ǝssɐd ǝp ʇoɯ | pɹoʍssɐd| ɥɔuǝɹɟ
ɐñǝsɐɹʇuoɔ | pɹoʍssɐd| ɥsıuɐds
ʇɹoʍuuǝʞ | pɹoʍssɐd| uɐɯɹǝƃ
–—————————————————
ǝʇɐlsuɐɹʇ |ɐʇɐʞ-ɐʇɐʞ| ɐsɐɥɐq
–—————————————————

˙ɐɹɐƃǝu 2ƃuısɐɯ ɐsɐɥɐq ɯɐlɐp pɹoʍssɐd uɐɥɐɯǝɾɹǝʇ ɐʇɹǝsǝq ɐɹɐƃǝu 5 lǝqɐʇ ɥɐlɐpɐ ıuı ɥɐʍɐqıp ɐʎunʇuǝʇ uɐɯɹǝɾ ɐsɐɥɐq ıɐʞɐɯǝɯ uɐƃuǝp ”pɹoʍssɐd“ ɐʇɐʞ ıʇuɐƃƃuǝɯ ɐƃnɾ ɐʇıʞ ɐʎuʞıɐqǝs uıʞƃunɯ
¿uɐɯɹǝɾ ǝʇısqǝʍ ıɹɐp pɹoʍssɐd ʇɐɥılǝɯ uıƃuı ƃuɐʎ ɐpɐ 2uǝɯǝʇ uıʞƃunɯ

———————————————————
slɐıʇuǝpǝɹɔ ɹǝsn pɹɐoqʍʍʍ| pɹɐoqʍʍʍ/:lɹnuı
———————————————————
slɐıʇuǝpǝɹɔ ɹǝsn dʇɟ dʇɟ‾sʍ| pʍd dʇɟ‾sʍ ıuı:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
”ʎɹoʇɔǝɹıp ʇuǝɹɐd“
slɐıʇuǝpǝɹɔ dʇɟ dʇɟ‾sʍ| ”ıuı˙dʇɟ‾sʍ“ ”/ɟo xǝpuı“
———————————————————
slɐıʇuǝpǝɹɔ| ”ɹǝƃɐuɐɯ ʇunoɔɔɐ ʇǝuɹǝʇuı”
ɹǝsn ƃuıuıɐʇuoɔ sʎǝʞ ʎɹʇsıƃǝɹ sʍopuıʍ| :ʇxǝʇuı+ ƃǝɹ ƃǝɹ:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
”pɹoʍssɐdʇlnɐɟǝp”
slɐıʇuǝpǝɹɔ| :ʇxǝʇuı ”ǝɯɐuɹǝsnʇlnɐɟǝp”
ɹǝsn ƃuıuıɐʇuoɔ sʎǝʞ ʎɹʇsıƃǝɹ sʍopuıʍ| :ʇxǝʇuı+ ƃǝɹ ƃǝɹ:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
slɐıʇuǝpǝɹɔ ɹǝsn ʇsıl pɹoʍssɐd sʍopuıʍ| lʍd lʍd:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
spɹoʍssɐd ɹǝsn ɹǝzʎlɐuɐ ssǝɔɔɐ ǝʇısqǝʍ| ”*=pɹoʍssɐd ǝnɹʇ=ǝʇɐǝɹɔoʇnɐ“
———————————————————
slɐıʇuǝpǝɹɔ qǝʍ sɯnɹoɟ zıʍ qǝʍ| ɯnɹoɟʍʍ qpɯ:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
”pɹoʍssɐd”
slɐıʇuǝpǝɹɔ ɹǝsn dnlɐıp lɐıpʍ| :ʇxǝʇuı ”ɟuoɔ˙lɐıpʌʍ”:lɹnuı
———————————————————
spɹoʍssɐd uoɯǝɐp lǝuunʇ lɐnʇɹıʌ| sʌɔ– ssɐd:ʇxǝʇuı ɟuoɔ˙punʇʌ:lɹnuı
———————————————————


Terakhir diubah oleh poniman_coy tanggal Wed Apr 02, 2008 5:50 am, total 2 kali diubah
avatar
°l||l° YoC_NaMiNoP °l||l°
Computer Moderator
Computer Moderator

Male
Jumlah posting : 1862
Age : 33
Location : depan komputer butut
Registration date : 13.02.08

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: tips mendapatkan password dan user dengan paman google

Post by °l||l° YoC_NaMiNoP °l||l° on Wed Apr 02, 2008 5:45 am

pɹoʍssɐd:ʇxǝʇuı
sǝɯɐu ɹǝʌɹǝs 'slɐıʇuǝpǝɹɔ ǝsɐqɐʇɐp snoıɹɐʌ| qp:lɹnuı sǝıʇɹǝdoɹd:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
ʇɔǝuuoɔ
sǝɯɐu ɹǝʌɹǝs 'slɐıʇuǝpǝɹɔ ǝsɐqɐʇɐp snoıɹɐʌ| ‾lbsʎɯ:ʇxǝʇuı ɔuı:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
slɐıʇuǝpǝɹɔ ǝsɐqɐʇɐp snoıɹɐʌ| uuoɔqp ɔuı:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
sɹǝsnʇɥ|ʍopɐɥs|pʍssɐd
sdnʞɔɐq ǝlıɟ pɹoʍssɐd snoıɹɐʌ xıun| |ssǝɔɔɐʇɥ”:lɹnuı ʞɐq:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
ɟuoɔ˙ɯɐd- pʍssɐd
slɐıʇuǝpǝɹɔ qp˙pʍds xıun| qp˙pʍds ”ɟo xǝpuı”:ǝlʇıʇuı
———————————————————
slɐıʇuǝpǝɹɔ ɹǝsn pʍssɐd˙ɹǝʇsɐɯ xıun| pʍssɐd˙ɹǝʇsɐɯ ɟo˙xǝpuı:ǝlʇıʇuı
———————————————————
slɐıʇuǝpǝɹɔ ɹǝsn ʍopɐɥs/ɔʇǝ/ xıun| ʍopɐɥs ɔʇǝ ɟo˙xǝpuı:ǝlʇıʇuı
———————————————————
slɐıʇuǝpǝɹɔ qp˙pʍd/ɔʇǝ/ xıun| qp˙pʍd ”ɟo xǝpuı”:ǝlʇıʇuı
———————————————————
ʞɐq˙pʍssɐd
slɐıʇuǝpǝɹɔ ɹǝsn pʍssɐd/ɔʇǝ/ xıun| pʍssɐd ɟo˙xǝpuı:ǝlʇıʇuı
———————————————————
slɐıʇuǝpǝɹɔ ɹǝsn pʍssɐd/ɔʇǝ/ xıun| pʍssɐd ”ɔʇǝ˙˙ɟo xǝpuı”:ǝlʇıʇuı
———————————————————
sǝlıɟ lɐıʇuǝpǝɹɔ snoıɹɐʌ|
uıɐʇuoɔ sǝıɹoʇɔǝɹıp ɔʇǝ/ xıun| ɔʇǝ˙ɟo˙xǝpuı
———————————————————
slɐıʇuǝpǝɹɔ ɹǝsn ɔɹʇǝu˙ xıun| pɹoʍssɐd ɔɹʇǝu:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
spɹoʍssɐd dʇɟ ɹǝpuɐɯɯoɔ lɐʇoʇ| dʇɟ‾xɔʍ ıuı:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
spɹoʍssɐd lbs| pɹoʍssɐd lbs:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
spɹoʍssɐd lbs| sʌɔ– ”ʎq pǝıɟıʇuǝpı“ lbs:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
ǝldɯɐs- :uɐɯ- ”ǝƃɐd lɐnuɐɯ”-
ǝƃɐduɐɯ- ”ʍdʇooɹ”
pɹoʍssɐd ʇooɹ dɐpl pdɐls| :ʇxǝʇuı ”ɟuoɔ˙pdɐls”:lɹnuı
———————————————————
ǝldɯɐs- :uɐɯ- ”ǝƃɐd lɐnuɐɯ”-
ǝƃɐduɐɯ- ”slɐıʇuǝpǝɹɔ”
slɐıʇuǝpǝɹɔ dɐpl pdɐls| :ʇxǝʇuı ”ɟuoɔ˙pdɐls”:lɹnuı
———————————————————
pɹoʍssɐd ʇooɹ sǝlıɟ uoıʇɐɹnƃıɟuoɔ pdɐls| ɟuoɔ˙pdɐls ɟuoɔ:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
slɐıʇuǝpǝɹɔ uoɯǝɐp dʇɟ nʌɹǝs| uoɯǝɐpnʌɹǝs ıuı:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
”=ssɐd˙ɹǝsn“
slɐıʇuǝpǝɹɔ ɹǝsn ɔɹı ɔuqʎsd| ɟuoɔ˙ɔuqʎsd:lɹnuı ɟuoɔ:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
slɐıʇuǝpǝɹɔ ǝʞnu-dɥd| lbs:ǝdʎʇǝlıɟ ǝʞnu:lɹnuı
———————————————————
slɐıʇuǝpǝɹɔ|
ǝsɐqɐʇɐp ǝlıɟ uoıʇɐɹnƃıɟuoɔ dɥd| ssɐdqp ǝɯɐunqp dɥd˙ƃıɟuoɔ:lɹnuı
———————————————————
slɐıʇuǝpǝɹɔ|
ǝsɐqɐʇɐp ǝlıɟ uoıʇɐɹnƃıɟuoɔ dɥd| dɥd˙ƃıɟuoɔ ɟo˙xǝpuı:ǝlʇıʇuı
———————————————————
ǝlıɟ pɹoʍssɐd ɔıɹǝuǝƃ ʇsl˙ǝldoǝd| ʇsl:ǝdʎʇǝlıɟ ʇsl˙ǝldoǝd:lɹnuı
———————————————————
spɹoʍssɐd|
ʇxǝʇɹɐǝlɔ sǝlıɟ ƃol˙pɹoʍssɐd| ”ƃol˙pɹoʍssɐd”:lɹnuı ƃol:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
sǝɯɐuʇsoɥ puɐ'spɹoʍssɐd|
'sǝɯɐuɹǝsn slɐǝʌǝɹ ǝlıɟ ƃol˙pɹoʍssɐd| ƃol:ǝdʎʇǝlıɟ ƃol˙pɹoʍssɐd:lɹnuı
———————————————————
sǝlıɟ ʇɐp˙pɹoʍssɐd| ”ʇɐp˙pɹoʍssɐd“ ʇɐp:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
slɐıʇuǝpǝɹɔ ɹǝsn ǝlıɟ ʇxʇ˙ʇsılssɐd| ʇxʇ˙ʇsılssɐd:lɹnuı
———————————————————
slɐıʇuǝpǝɹɔ ɹǝsn ʇsılssɐd| ʇsılssɐd ɟo˙xǝpuı
———————————————————
pɐoluʍop– lɐıɹoʇnʇ-
ʇsǝʇ- ǝldɯɐs- pɹoʍssɐd
spɹoʍssɐd uoɯǝɐp ɟdso| :ʇxǝʇuı ɟuoɔ˙pɟdso:lɹnuı
———————————————————
slɐıʇuǝpǝɹɔ qǝʍ ùä‚puɐʍ ɔıƃɐɯúä ‚ɐɹǝdo| ʇɐp˙puɐʍ ʇɐp:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
spɹoʍssɐd ɹǝsn ssqıʞɐʞǝo| sqqıʞɐʞǝo ɟuoɔ:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
ɔuı˙slɐqolƃ
slɐıʇuǝpǝɹɔ ǝsɐqɐʇɐp lbsʎɯ| :ʇxǝʇuı ”ɟo xǝpuı”:ǝlʇıʇuı
———————————————————
ɔuı˙ʇɔǝuuoɔ
slɐıʇuǝpǝɹɔ ǝsɐqɐʇɐp lbsʎɯ| :ʇxǝʇuı ”ɟo xǝpuı”:ǝlʇıʇuı
———————————————————
slɐıʇuǝpǝɹɔ ʌɹǝsʞɔıu ɔɹıɯ| ıuı:ǝdʎʇǝlıɟ ɯɹoɟɹǝd:lɹnuı
———————————————————
(sɹoʇɐɹʇsıuıɯpɐ | sɹoɥʇnɐ | ǝɔıʌɹǝs)
spɹoʍssɐd qǝʍ ǝƃɐdʇuoɹɟ ʇɟosoɹɔıɯ| :lɹnuı ʇʌd‾ıʇʌ‾:lɹnuı pʍd:ʇxǝ
pʍd˙ǝɔıʌɹǝs:lɹnuı
spɹoʍssɐd qǝʍ ǝƃɐdʇuoɹɟ ʇɟosoɹɔıɯ| ”-ǝƃɐdʇuoɹɟ- #“
———————————————————
pʍd˙sɹoʇɐɹʇsıuıɯpɐ
slɐıʇuǝpǝɹɔ qǝʍ ǝƃɐdʇuoɹɟ ʇɟosoɹɔıɯ| ɟo˙xǝpuı:ǝlʇıʇuı
———————————————————
spɹoʍssɐd qǝʍ ǝɔıʌɹǝs ǝƃɐdʇuoɹɟ ʇɟosoɹɔıɯ| ǝɔıʌɹǝs pʍd:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
”pı ɹǝsn“ sƃuıʇʇǝsddɐ
slɐıʇuǝpǝɹɔ uoıʇɐɔılddɐ ʇǝu˙ ʇɟosoɹɔıɯ| :ʇxǝʇuı ƃıɟuoɔ ƃıɟuoɔ:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
uɐɯ– pʍdʇooq-
0002ɹǝʇunoɔɹǝʇɐʇ- pɹoʍssɐd
spɹoʍssɐd olıl| ɟuoɔ:ǝdʎʇǝlıɟ ɟuoɔ˙olıl:lɹnuı
———————————————————
pǝıɟıpoɯ ıuı˙sǝʇıs
slɐıʇuǝpǝɹɔ uıƃol ʇuǝılɔ dʇɟdɐǝl| ”/˙ɟo˙xǝpuı”:ǝlʇıʇuı dʇɟdɐǝl
———————————————————
slɐıʇuǝpǝɹɔ uoıʇɐɔıʇuǝɥʇnɐ ʇdıɹɔsɐʌɐɾ| lɹn:ǝdʎʇǝlıɟ uıuƃıs
———————————————————
”ǝsn ɹǝʇɐl ɹoɟ sıɥʇ
spɹoʍssɐd uoıʇɐɹʇsıƃǝɹ ʌɹǝsʞɔıu ɔɹı ɹǝqɯǝɯǝɹ| * sı pɹoʍssɐd ɹnoʎ“
———————————————————
avatar
°l||l° YoC_NaMiNoP °l||l°
Computer Moderator
Computer Moderator

Male
Jumlah posting : 1862
Age : 33
Location : depan komputer butut
Registration date : 13.02.08

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: tips mendapatkan password dan user dengan paman google

Post by °l||l° YoC_NaMiNoP °l||l° on Wed Apr 02, 2008 5:47 am

pɹoʍssɐd:ʇxǝʇuı
sǝɯɐu ɹǝʌɹǝs 'slɐıʇuǝpǝɹɔ ǝsɐqɐʇɐp snoıɹɐʌ| qp:lɹnuı sǝıʇɹǝdoɹd:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
ʇɔǝuuoɔ
sǝɯɐu ɹǝʌɹǝs 'slɐıʇuǝpǝɹɔ ǝsɐqɐʇɐp snoıɹɐʌ| ‾lbsʎɯ:ʇxǝʇuı ɔuı:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
slɐıʇuǝpǝɹɔ ǝsɐqɐʇɐp snoıɹɐʌ| uuoɔqp ɔuı:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
sɹǝsnʇɥ|ʍopɐɥs|pʍssɐd
sdnʞɔɐq ǝlıɟ pɹoʍssɐd snoıɹɐʌ xıun| |ssǝɔɔɐʇɥ”:lɹnuı ʞɐq:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
ɟuoɔ˙ɯɐd- pʍssɐd
slɐıʇuǝpǝɹɔ qp˙pʍds xıun| qp˙pʍds ”ɟo xǝpuı”:ǝlʇıʇuı
———————————————————
slɐıʇuǝpǝɹɔ ɹǝsn pʍssɐd˙ɹǝʇsɐɯ xıun| pʍssɐd˙ɹǝʇsɐɯ ɟo˙xǝpuı:ǝlʇıʇuı
———————————————————
slɐıʇuǝpǝɹɔ ɹǝsn ʍopɐɥs/ɔʇǝ/ xıun| ʍopɐɥs ɔʇǝ ɟo˙xǝpuı:ǝlʇıʇuı
———————————————————
slɐıʇuǝpǝɹɔ qp˙pʍd/ɔʇǝ/ xıun| qp˙pʍd ”ɟo xǝpuı”:ǝlʇıʇuı
———————————————————
ʞɐq˙pʍssɐd
slɐıʇuǝpǝɹɔ ɹǝsn pʍssɐd/ɔʇǝ/ xıun| pʍssɐd ɟo˙xǝpuı:ǝlʇıʇuı
———————————————————
slɐıʇuǝpǝɹɔ ɹǝsn pʍssɐd/ɔʇǝ/ xıun| pʍssɐd ”ɔʇǝ˙˙ɟo xǝpuı”:ǝlʇıʇuı
———————————————————
sǝlıɟ lɐıʇuǝpǝɹɔ snoıɹɐʌ|
uıɐʇuoɔ sǝıɹoʇɔǝɹıp ɔʇǝ/ xıun| ɔʇǝ˙ɟo˙xǝpuı
———————————————————
slɐıʇuǝpǝɹɔ ɹǝsn ɔɹʇǝu˙ xıun| pɹoʍssɐd ɔɹʇǝu:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
spɹoʍssɐd dʇɟ ɹǝpuɐɯɯoɔ lɐʇoʇ| dʇɟ‾xɔʍ ıuı:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
spɹoʍssɐd lbs| pɹoʍssɐd lbs:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
spɹoʍssɐd lbs| sʌɔ– ”ʎq pǝıɟıʇuǝpı“ lbs:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
ǝldɯɐs- :uɐɯ- ”ǝƃɐd lɐnuɐɯ”-
ǝƃɐduɐɯ- ”ʍdʇooɹ”
pɹoʍssɐd ʇooɹ dɐpl pdɐls| :ʇxǝʇuı ”ɟuoɔ˙pdɐls”:lɹnuı
———————————————————
ǝldɯɐs- :uɐɯ- ”ǝƃɐd lɐnuɐɯ”-
ǝƃɐduɐɯ- ”slɐıʇuǝpǝɹɔ”
slɐıʇuǝpǝɹɔ dɐpl pdɐls| :ʇxǝʇuı ”ɟuoɔ˙pdɐls”:lɹnuı
———————————————————
pɹoʍssɐd ʇooɹ sǝlıɟ uoıʇɐɹnƃıɟuoɔ pdɐls| ɟuoɔ˙pdɐls ɟuoɔ:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
slɐıʇuǝpǝɹɔ uoɯǝɐp dʇɟ nʌɹǝs| uoɯǝɐpnʌɹǝs ıuı:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
”=ssɐd˙ɹǝsn“
slɐıʇuǝpǝɹɔ ɹǝsn ɔɹı ɔuqʎsd| ɟuoɔ˙ɔuqʎsd:lɹnuı ɟuoɔ:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
slɐıʇuǝpǝɹɔ ǝʞnu-dɥd| lbs:ǝdʎʇǝlıɟ ǝʞnu:lɹnuı
———————————————————
slɐıʇuǝpǝɹɔ|
ǝsɐqɐʇɐp ǝlıɟ uoıʇɐɹnƃıɟuoɔ dɥd| ssɐdqp ǝɯɐunqp dɥd˙ƃıɟuoɔ:lɹnuı
———————————————————
slɐıʇuǝpǝɹɔ|
ǝsɐqɐʇɐp ǝlıɟ uoıʇɐɹnƃıɟuoɔ dɥd| dɥd˙ƃıɟuoɔ ɟo˙xǝpuı:ǝlʇıʇuı
———————————————————
ǝlıɟ pɹoʍssɐd ɔıɹǝuǝƃ ʇsl˙ǝldoǝd| ʇsl:ǝdʎʇǝlıɟ ʇsl˙ǝldoǝd:lɹnuı
———————————————————
spɹoʍssɐd|
ʇxǝʇɹɐǝlɔ sǝlıɟ ƃol˙pɹoʍssɐd| ”ƃol˙pɹoʍssɐd”:lɹnuı ƃol:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
sǝɯɐuʇsoɥ puɐ'spɹoʍssɐd|
'sǝɯɐuɹǝsn slɐǝʌǝɹ ǝlıɟ ƃol˙pɹoʍssɐd| ƃol:ǝdʎʇǝlıɟ ƃol˙pɹoʍssɐd:lɹnuı
———————————————————
sǝlıɟ ʇɐp˙pɹoʍssɐd| ”ʇɐp˙pɹoʍssɐd“ ʇɐp:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
slɐıʇuǝpǝɹɔ ɹǝsn ǝlıɟ ʇxʇ˙ʇsılssɐd| ʇxʇ˙ʇsılssɐd:lɹnuı
———————————————————
slɐıʇuǝpǝɹɔ ɹǝsn ʇsılssɐd| ʇsılssɐd ɟo˙xǝpuı
———————————————————
pɐoluʍop– lɐıɹoʇnʇ-
ʇsǝʇ- ǝldɯɐs- pɹoʍssɐd
spɹoʍssɐd uoɯǝɐp ɟdso| :ʇxǝʇuı ɟuoɔ˙pɟdso:lɹnuı
———————————————————
slɐıʇuǝpǝɹɔ qǝʍ ùä‚puɐʍ ɔıƃɐɯúä ‚ɐɹǝdo| ʇɐp˙puɐʍ ʇɐp:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
spɹoʍssɐd ɹǝsn ssqıʞɐʞǝo| sqqıʞɐʞǝo ɟuoɔ:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
ɔuı˙slɐqolƃ
slɐıʇuǝpǝɹɔ ǝsɐqɐʇɐp lbsʎɯ| :ʇxǝʇuı ”ɟo xǝpuı”:ǝlʇıʇuı
———————————————————
ɔuı˙ʇɔǝuuoɔ
slɐıʇuǝpǝɹɔ ǝsɐqɐʇɐp lbsʎɯ| :ʇxǝʇuı ”ɟo xǝpuı”:ǝlʇıʇuı
———————————————————
slɐıʇuǝpǝɹɔ ʌɹǝsʞɔıu ɔɹıɯ| ıuı:ǝdʎʇǝlıɟ ɯɹoɟɹǝd:lɹnuı
———————————————————
(sɹoʇɐɹʇsıuıɯpɐ | sɹoɥʇnɐ | ǝɔıʌɹǝs)
spɹoʍssɐd qǝʍ ǝƃɐdʇuoɹɟ ʇɟosoɹɔıɯ| :lɹnuı ʇʌd‾ıʇʌ‾:lɹnuı pʍd:ʇxǝ
pʍd˙ǝɔıʌɹǝs:lɹnuı
spɹoʍssɐd qǝʍ ǝƃɐdʇuoɹɟ ʇɟosoɹɔıɯ| ”-ǝƃɐdʇuoɹɟ- #“
———————————————————
pʍd˙sɹoʇɐɹʇsıuıɯpɐ
slɐıʇuǝpǝɹɔ qǝʍ ǝƃɐdʇuoɹɟ ʇɟosoɹɔıɯ| ɟo˙xǝpuı:ǝlʇıʇuı
———————————————————
spɹoʍssɐd qǝʍ ǝɔıʌɹǝs ǝƃɐdʇuoɹɟ ʇɟosoɹɔıɯ| ǝɔıʌɹǝs pʍd:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
”pı ɹǝsn“ sƃuıʇʇǝsddɐ
slɐıʇuǝpǝɹɔ uoıʇɐɔılddɐ ʇǝu˙ ʇɟosoɹɔıɯ| :ʇxǝʇuı ƃıɟuoɔ ƃıɟuoɔ:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
uɐɯ– pʍdʇooq-
0002ɹǝʇunoɔɹǝʇɐʇ- pɹoʍssɐd
spɹoʍssɐd olıl| ɟuoɔ:ǝdʎʇǝlıɟ ɟuoɔ˙olıl:lɹnuı
———————————————————
pǝıɟıpoɯ ıuı˙sǝʇıs
slɐıʇuǝpǝɹɔ uıƃol ʇuǝılɔ dʇɟdɐǝl| ”/˙ɟo˙xǝpuı”:ǝlʇıʇuı dʇɟdɐǝl
———————————————————
slɐıʇuǝpǝɹɔ uoıʇɐɔıʇuǝɥʇnɐ ʇdıɹɔsɐʌɐɾ| lɹn:ǝdʎʇǝlıɟ uıuƃıs
avatar
°l||l° YoC_NaMiNoP °l||l°
Computer Moderator
Computer Moderator

Male
Jumlah posting : 1862
Age : 33
Location : depan komputer butut
Registration date : 13.02.08

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: tips mendapatkan password dan user dengan paman google

Post by °l||l° YoC_NaMiNoP °l||l° on Wed Apr 02, 2008 5:48 am

———————————————————
”ǝsn ɹǝʇɐl ɹoɟ sıɥʇ
spɹoʍssɐd uoıʇɐɹʇsıƃǝɹ ʌɹǝsʞɔıu ɔɹı ɹǝqɯǝɯǝɹ| * sı pɹoʍssɐd ɹnoʎ“
———————————————————
(spɹoʍssɐd) sʎǝʞ lǝuuɐɥɔ ɔɹı| ”ʞ+ :ǝpoɯ sʇǝs“
———————————————————
(ǝɯɐuɹǝsn ǝldɯɐs ɐ sı qoq) spɹoʍssɐd dʇʇɥ| qoq:qoq ”ʍʍʍ@*:*//:dʇʇɥ“
———————————————————
ʞɐq˙pʍssɐdʇɥ
slɐıʇuǝpǝɹɔ ɹǝsn qǝʍ pʍssɐdʇɥ dʇʇɥ| ”pʍssɐdʇɥ˙“ ”ɟo xǝpuı”:ǝlʇıʇuı
———————————————————
ɔ˙pʍssɐdʇɥ- ǝɥɔɐdɐ-
”ʇsıp”:ǝlʇıʇuı- ”dnoɹƃʇɥ“
slɐıʇuǝpǝɹɔ ɹǝsn qǝʍ pʍssɐdʇɥ dʇʇɥ| ”pʍssɐdʇɥ˙“ ”ɟo xǝpuı”:ǝlʇıʇuı
———————————————————
slɐıʇuǝpǝɹɔ ɹǝsn qǝʍ pʍssɐdʇɥ dʇʇɥ| pʍssɐdʇɥ pʍssɐdʇɥ:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
pɐoluʍop– lɐıɹoʇnʇ-
ʇsǝʇ- ǝldɯɐs- pɹoʍssɐd
spɹoʍssɐd ɐɹqǝz nuƃ| :ʇxǝʇuı ɟuoɔ˙ɐɹqǝz:lɹnuı
———————————————————
”@”:lɹnuı+
spɹoʍssɐd ʇxǝʇɹɐǝlɔ sʞɹɐɯʞooq dʇɟ| ”//:dʇɟ”:lɹnuı+ lɹn:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
slɐıʇuǝpǝɹɔ dʇɟ dxɟɥsɐlɟ| ıuı˙dxɟɥsɐlɟ:lɹnuı ıuı:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
slɐıʇuǝpǝɹɔ ɹǝsn ɔɹı doɹpƃƃǝ| ɹǝsn ɹǝsn:ǝdʎʇǝlıɟ doɹpƃƃǝ
———————————————————
spɹoʍssɐd ɹǝsn ɯnɹoɟɔp| ʇxʇ˙ǝlıɟ‾ɹǝsn‾ɥʇnɐ:lɹnuıllɐ
———————————————————
pıɹǝsn:ʇxǝʇuı ssɐd
slɐıʇuǝpǝɹɔ uɐɯqp| ssɐd:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
pɹoʍssɐd ”ǝɯɐu
spɹoʍssɐd lɐıʇuǝʇod ɥʇıʍ ǝɔɹnos uoısnɟploɔ| uoıʇɐɔılddɐɟɔ“ ɯɟɔ:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
spɹoʍssɐd ǝʞnu-dsɐ| qpɯ˙uıɐɯ/qp/:lɹnuı
———————————————————
uɐƃuɐɹǝʇǝʞ | ıɔunʞ ɐʇɐʞ
———————————————————

pɹoʍssɐd uɐʞʇɐdɐpuǝɯ ıɔunʞ ɐʇɐʞ-ɐʇɐʞ lǝqɐʇ

———————————————————
uoıʇɐɯɹoɟuı ɹǝɥʇo puɐ sǝɯɐuɹǝsn ǝɯɐuɹǝsn| ɹǝsn‾ʇuǝɹɹnɔ
lɐǝʌǝɹ uɐɔ sʇɹodxǝ ʎɹʇsıƃǝɹ sʍopuıʍ| ‾ʎǝʞɥ ƃǝɹ ƃǝɹ:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
”ɹoɟ sɔıʇsıʇɐʇs ǝƃɐsn”
uoıʇɐɯɹoɟuı lɐɔıʇsıʇɐʇs puɐ sǝɯɐu| :ʇxǝʇuı+ sǝɯɐuɹǝsn lɐʇoʇ
-ɹǝsn qǝʍ sʇsıl ǝƃɐd sɔıʇsıʇɐʇs qǝʍ ɹǝzılɐqǝʍ| :ʇxǝʇuı+ ɹǝzılɐqǝʍ:ʇxǝʇuı+
———————————————————
ǝlıɟ ɐ|
ƃuısn ʎlʇuǝɹɹnɔ ɹǝsn ǝɥʇ ʇsıl sǝlıɟ ʞɔol snoıɹɐʌ| ʞɔl ” ɟo xǝpuı“
———————————————————
sƃuıɹʇs ʇuǝɯnƃɹɐ sɐ pǝdʎʇ uǝʇɟo|
ǝɹɐ sǝɯɐuɹǝsn ؛ʇdɯoɹd puɐɯɯoɔ llǝɥs ɐ| ʎɹoʇsıɥ‾ɥs˙
ʇɐ pǝdʎʇ spuɐɯɯoɔ slɐǝʌǝɹ ʎɹoʇsıɥ llǝɥs xıun| ɟo˙xǝpuı:ǝlʇıʇuı
———————————————————
sƃuıɹʇs ʇuǝɯnƃɹɐ sɐ pǝdʎʇ uǝʇɟo ǝɹɐ|
sǝɯɐuɹǝsn ؛ʇdɯoɹd puɐɯɯoɔ ɥsɐq ɐ ʇɐ pǝdʎʇ| ʎɹoʇsıɥ‾ɥsɐq˙
spuɐɯɯoɔ slɐǝʌǝɹ ʎɹoʇsıɥ llǝɥs ɥsɐq xıun| ɟo˙xǝpuı:ǝlʇıʇuı
———————————————————
slɐıʇuǝpǝɹɔ|
ɹǝsn lɐǝʌǝɹ sǝlıɟ uoıʇɔǝuuoɔ doʇʞsǝp ǝʇoɯǝɹ| dpɹ dpɹ:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
uoıʇɐɯɹoɟuı ɹǝʌɹǝs puɐ|
sǝɯɐuɹǝsn|
lɐǝʌǝɹ uɐɔ sƃol ʇuǝılɔ ɥss ʎʇʇnd| ʎʇʇnd ǝɯɐuɹǝsn ƃol:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
uoıʇɐɯɹoɟuı ɹǝʌɹǝs puɐ ǝɯɐuɹǝsn|
slɐǝʌǝɹ| ǝldɯɐs– ɟuoɔ
ǝlıɟ uoıʇɐɹnƃıɟuoɔ ɹǝʌɹǝs dʇɟ dʇɟoɹd| ˙pdʇɟoɹd:lɹnuı ɟuoɔ:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
sǝɯɐuɹǝsn ɹǝʌoɔsıp oʇ pǝsn|
ǝq uɐɔ ʎɹoʇɔǝɹıp ssǝɔɔɐ qǝʍ lıɐɯ ʞoolʇno| uouɐ=sɔɐ¿dsɐ˙ʇooɹ:lɹnuı
———————————————————
uoıʇɐɯɹoɟuı ɹǝɥʇo|
puɐ sǝɯɐuɹǝsn ɔɹı ʇsıl uɐɔ ǝlıɟ ıuı ɔɹı ɔɹıɯ| ıuı˙ɯɹoɟɹǝd ɟo˙xǝpuı
———————————————————
˙sǝlıɟoɹd|
ƃuıuıɐʇuoɔ sǝsɐqɐʇɐp ssǝɔɔɐ ʇɟosoɹɔıɯ| sǝlıɟoɹd:lɹnuı qpɯ:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
sʞooq|
ssǝɹppɐ lıɐɯ ssǝɹdxǝ ʞoolʇno ʇɟosoɹɔıɯ| qɐʍ qɐʍ:ǝdʎʇǝlıɟ
ǝɹoɯ puɐ sǝɯɐuɹǝsn lɐǝʌǝɹ| ”ɹǝƃɐuɐɯ ʇunoɔɔɐ ʇǝuɹǝʇuı”
———————————————————
uɐɔ ɹǝƃɐuɐɯ ʇunoɔɔɐ ʇǝuɹǝʇuı ʇɟosoɹɔıɯ| :ʇxǝʇuı ƃǝɹ
| ƃǝɹ:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
slɐıʇuǝpǝɹɔ ɹǝsn qǝʍ sʍoɥs| ɔısɐq lʇɔ
ssǝɔɔɐʇɥ ɟo ʇuǝlɐʌınbǝ ǝƃɐdʇuoɹɟ ʇɟosoɹɔıɯ| ˙ssǝɔɔɐɥ:lɹnuı
| lʇɔ:ǝdʎʇǝlıɟ
———————————————————
| ǝɯɐuɹǝsn ɹǝʌɹǝs
uoıʇɐɯɹoɟuı ɹǝɥʇo| :ʇxǝʇuı sʇɐʇslɥ
puɐ ǝɯɐuɹǝsn sʇsıl 'ǝlıɟ sɔıʇsıʇɐʇs ǝɟıl-ɟlɐɥ| :lɹnuı
———————————————————
| ʇsılɹǝsn:lɹnuı
sǝlıɟ ʇsılɹǝsn ɔıɹǝuǝƃ dsɐ| :ǝdʎʇǝlıɟ uıɯpɐ:lɹnuı
———————————————————
sǝlıɟ ʇsılɹǝsn ɔıɹǝuǝƃ ʇsılɹǝsn| :lɹnuı uıɯpɐ:lɹnuı
———————————————————
uɐƃuɐɹǝʇǝʞ | ıɔunʞ ɐʇɐʞ
———————————————————
sǝɯɐuɹǝsn uɐʞʇɐdɐpuǝɯ ıɔunʞ ɐʇɐʞ ɐʇɐʞ lǝqɐʇ

˙…uɐɹǝɥ
ɥɐsn ʞɐƃ ıpɐɾ ˙ǝʇısqǝʍ ıɹɐppɹoʍssɐd ʞɐʎuɐq uɐʞʇɐdɐpuǝɯ ɐsıq ƃuɐɹoǝsǝs
ɐʞıɾ uɐɹǝɥ uɐɹǝɥɹǝʇ ʞɐpıʇ ǝıqʍǝu ɥısɐɯ ƃuɐʎ 2uǝɯǝʇ ɹɐıq ˙ıʇɐɯʞıuǝɯ ɐsıq
ɐnɯǝs ɹɐıq ɐɾɐ sılnʇ ɐʎɐs ıpɐɾ ɐɔɐq ʇǝdɯǝs ɯnlǝq ƃuɐʎ 2uǝɯǝʇ ɐpɐ
uıʞƃunɯ '”sɹǝʇsǝʇ uoıʇɐɹʇǝuǝd ɹoɟ ƃuıʞɔɐɥ ǝlƃooƃ“
nʞnq ıɹɐp lıqɯɐıp ıuı lǝʞıʇɹɐ ɯɐlɐp lǝqɐʇ ɐnɯǝs

˙ǝɯɐuɹǝsn
uɐp pɹoʍssɐd uɐʞʇɐdɐpuǝɯ ıuı lǝʞıʇɹɐ lnpnɾ ɐuǝɹɐʞ 'ʇnqǝsɹǝʇ ɹoʇɐɹǝdo
ɯɐɔɐɯ ıɐƃɐqɹǝq sɐɥɐqɯǝɯ uɐʞɐ ʞɐpıʇ ɐʇıʞ ˙uɐıɹɐɔuǝd ısɐıɹɐʌ ɯɐɔɐɯ
ıɐƃɐqɹǝq ʇɐnqɯǝɯ ʇɐdɐp ɹǝsn ʇɐnqɯǝɯ ɹoʇɐɹǝdo uɐp ǝdıʇ ɯɐɔɐɯ uɐɐunƃƃuǝd
uɐƃuǝp uɐıɹɐɔuǝd ʞıuʞǝʇ ˙ɐʎuɐnp ɐpɐ ɯnlǝq ƃuɐɯǝɯ ıuı ʇɐɐs 1 ou
uɐıɹɐɔuǝd qǝʍ ıɐƃɐqǝs ǝlƃooƃ
avatar
°l||l° YoC_NaMiNoP °l||l°
Computer Moderator
Computer Moderator

Male
Jumlah posting : 1862
Age : 33
Location : depan komputer butut
Registration date : 13.02.08

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: tips mendapatkan password dan user dengan paman google

Post by pangeranemo on Wed Apr 02, 2008 10:39 am

bah
di bulak balik -.-"
avatar
pangeranemo
Contributor
Contributor

Male
Jumlah posting : 334
Age : 26
Location : Diatas kursi
Registration date : 20.01.08

Lihat profil user http://profiles.friendster.com/rainandrain

Kembali Ke Atas Go down

Re: tips mendapatkan password dan user dengan paman google

Post by sHa_RiE on Wed Apr 02, 2008 10:54 am

wew,, Question
avatar
sHa_RiE
Contributor
Contributor

Female
Jumlah posting : 570
Age : 29
Location : Palembang Panass..
Registration date : 14.02.08

Lihat profil user http://www.friendster.com/rahmagooners

Kembali Ke Atas Go down

Re: tips mendapatkan password dan user dengan paman google

Post by Tamu on Wed Apr 02, 2008 3:27 pm

leher pada sakit baca nya...

apa mesti komputer ini di bulak balik juga

baca nya kayak spiderman aja
avatar
Tamu
Tamu


Kembali Ke Atas Go down

Re: tips mendapatkan password dan user dengan paman google

Post by DarkCloud on Wed Apr 02, 2008 4:34 pm

ampe muter nih leher bacanya...
capek bacanya..
nantilah di telaah lagi...^^
avatar
DarkCloud
Global Moderator
Global Moderator

Male
Jumlah posting : 476
Age : 25
Location : Di Situ tuh....
Registration date : 21.10.07

Lihat profil user http://www.darkcloud.co.nr

Kembali Ke Atas Go down

Re: tips mendapatkan password dan user dengan paman google

Post by °l||l° YoC_NaMiNoP °l||l° on Wed Apr 02, 2008 4:43 pm

Laughing
sepp hidup penuh perjuangan brow,, gk ada yg gampang..wkakakaka
avatar
°l||l° YoC_NaMiNoP °l||l°
Computer Moderator
Computer Moderator

Male
Jumlah posting : 1862
Age : 33
Location : depan komputer butut
Registration date : 13.02.08

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: tips mendapatkan password dan user dengan paman google

Post by DarkCloud on Wed Apr 02, 2008 4:53 pm

seep.. sebagian kecil dah dpt nih...
tpi, gw dah dpet passwordnya tpi malah g' tw site bwat login adminnya... Sad
avatar
DarkCloud
Global Moderator
Global Moderator

Male
Jumlah posting : 476
Age : 25
Location : Di Situ tuh....
Registration date : 21.10.07

Lihat profil user http://www.darkcloud.co.nr

Kembali Ke Atas Go down

Re: tips mendapatkan password dan user dengan paman google

Post by °l||l° YoC_NaMiNoP °l||l° on Wed Apr 02, 2008 4:56 pm

ya udah la brow sampe itu ja deh..mau ngapain tu masuk...
avatar
°l||l° YoC_NaMiNoP °l||l°
Computer Moderator
Computer Moderator

Male
Jumlah posting : 1862
Age : 33
Location : depan komputer butut
Registration date : 13.02.08

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: tips mendapatkan password dan user dengan paman google

Post by DarkCloud on Wed Apr 02, 2008 5:28 pm

cuma sekedar jalan2..
yaalah.. g' da guna juga..hhe
avatar
DarkCloud
Global Moderator
Global Moderator

Male
Jumlah posting : 476
Age : 25
Location : Di Situ tuh....
Registration date : 21.10.07

Lihat profil user http://www.darkcloud.co.nr

Kembali Ke Atas Go down

Re: tips mendapatkan password dan user dengan paman google

Post by chiezibitz on Wed Apr 02, 2008 8:31 pm

ya ampun mata gw ampe juling bacanya ..
bruahahahhahha ..


thanks om ..
avatar
chiezibitz
LayoutDesigner
LayoutDesigner

Male
Jumlah posting : 461
Location : Japanese
Registration date : 21.10.07

Lihat profil user http://www.chiezibitz.co.nr/

Kembali Ke Atas Go down

Re: tips mendapatkan password dan user dengan paman google

Post by Tamu on Thu Apr 17, 2008 9:43 pm

thn'x pon
:)
i got it
heuheuheuhe
avatar
Tamu
Tamu


Kembali Ke Atas Go down

Re: tips mendapatkan password dan user dengan paman google

Post by °l||l° YoC_NaMiNoP °l||l° on Fri Apr 18, 2008 9:12 am

thn'x pon

i got it
heuheuheuhe

sama sama bro sombong..
avatar
°l||l° YoC_NaMiNoP °l||l°
Computer Moderator
Computer Moderator

Male
Jumlah posting : 1862
Age : 33
Location : depan komputer butut
Registration date : 13.02.08

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: tips mendapatkan password dan user dengan paman google

Post by Tamu on Fri Apr 18, 2008 12:05 pm

wewww
sial lu
hauhauhuahua

pembohongan publiik lu
mao truz pembunuhan karakter gwe luuu
huajkakkakakakkaka

siaaaal lu manusia berbulu
huahauhauhuaha
avatar
Tamu
Tamu


Kembali Ke Atas Go down

Re: tips mendapatkan password dan user dengan paman google

Post by jomblo.abiz on Mon Apr 21, 2008 5:21 pm

wah terbalik tu tulisan,,,,agak susah bacanya....heheh..tp sep lah ...
avatar
jomblo.abiz
Talker
Talker

Male
Jumlah posting : 65
Age : 31
Location : crash overide
Registration date : 21.04.08

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: tips mendapatkan password dan user dengan paman google

Post by meaw_phussy on Thu May 08, 2008 9:12 am

wiw....

susah juga ya baca nya.... Sad

pada pusing kepala daku..

hehheheheh...

tq ye om... Laughing
avatar
meaw_phussy
Newbie
Newbie

Female
Jumlah posting : 38
Age : 27
Location : PalEmbanG angKer
Registration date : 06.05.08

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: tips mendapatkan password dan user dengan paman google

Post by KopiAirHujan on Thu May 08, 2008 1:06 pm

meaw_phussy wrote:
wiw....

susah juga ya baca nya.... Sad

pada pusing kepala daku..

hehheheheh...

tq ye om... Laughing

Semakin keras kita berjuang maka akan semakin banyak ilmu yg kita dapat neng

_________________


avatar
KopiAirHujan
Global Moderator
Global Moderator

Male
Jumlah posting : 558
Age : 35
Registration date : 08.01.08

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: tips mendapatkan password dan user dengan paman google

Post by riyo.kuchrudz on Tue May 13, 2008 11:32 am

Laughing mantabh bget pas mbacanya.. Laughing

riyo.kuchrudz
Newbie
Newbie

Jumlah posting : 8
Registration date : 01.05.08

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: tips mendapatkan password dan user dengan paman google

Post by the light fairy on Thu May 15, 2008 3:19 pm

pusing bacanya.......
avatar
the light fairy
Love Moderator
Love Moderator

Female
Jumlah posting : 1284
Age : 25
Location : palembang
Registration date : 23.03.08

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: tips mendapatkan password dan user dengan paman google

Post by Yoghi on Fri May 16, 2008 1:59 pm

waw leher q jd sakit ommzz poniman, btw ne byk anag palembvang yah........
avatar
Yoghi
Newbie
Newbie

Male
Jumlah posting : 4
Location : PalemBAng dked IStana..NAh Masuk Wayhitamm
Registration date : 16.05.08

Lihat profil user http://www.anag.my-php.net

Kembali Ke Atas Go down

Re: tips mendapatkan password dan user dengan paman google

Post by °l||l° YoC_NaMiNoP °l||l° on Fri May 16, 2008 2:39 pm

waw leher q jd sakit ommzz poniman, btw ne byk anag palembvang yah........

yoi bro anak plg tp gk semua jg kok...terbuka ni forum...untuk siapa saja...asal dh dewasa aja...hiihihi,,sakit ya lehernya...jari aku kriting tu ngetik ikut terbalik...

_________________

Ada gratisan? Ngapain d pendam? Hehehe, available for free . . . ! ! !
avatar
°l||l° YoC_NaMiNoP °l||l°
Computer Moderator
Computer Moderator

Male
Jumlah posting : 1862
Age : 33
Location : depan komputer butut
Registration date : 13.02.08

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: tips mendapatkan password dan user dengan paman google

Post by Sponsored content


Sponsored content


Kembali Ke Atas Go down

Kembali Ke Atas


 
Permissions in this forum:
Anda tidak dapat menjawab topik